Centrum zprostředkování
simultánního přepisu

logo přepisu České unie neslyšících
czsp-napis.gif, 5,2kB
logo simultánního přepisu

Pravidla poskytování služby

Vstup uživatele do služby:

 • zájemce kontaktuje CZSP prostřednictvím SMS, emailu, telefonicky, on-line přes Skype nebo osobně, aby podal žádost o zajištění simultánního přepisu pro osobu se sluchovým postižením (dále jen Přepis)
 • tuto žádost musí z kapacitních důvodů podat nejpozději 72 hodin před započetím Přepisu, přičemž se doporučuje z administrativně-technických důvodů desetidenní předstih (jen tehdy lze zajistit, že budou splněny zájemcovy individuální požadavky)
 • předtím, než se spojí s CZSP, připraví si odpovědi na tyto otázky:
 • Jste již zaregistrován?
 • Kdy jste žádal službu naposledy?
 • Víte, jak služba probíhá?
 • Jste ochoten odpovědět na otázky související s nepříznivou sociální situací, kvůli níž potřebujete Přepis?

Služba, o niž žádáte, je sociální služba poskytovaná podle zákona o sociálních službách, 108/2006 Sb. v platném znění. Poskytuje se podle přesně vymezených podmínek, tzn. že zájemce z důvodu své vady či poruchu sluchu není schopen řešit svou životní situaci tak, aby řešení podporovalo sociální začlenění. Tím se míní možnosti plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

 • Co se stalo, že jste nepoužil své obvyklé cesty komunikace, že se nedomlouváte jako jindy, ale potřebujete Přepis?
 • Jak se změní Vaše sociální situace, když Vám službu poskytneme, v čem konkrétně Vám Přepis pomáhá obecně, v čem je příhodnější než jiná podpora komunikace?
 • Co je Váš osobní cíl při Přepisu, čeho konkrétně chcete dosáhnout při tomto Přepisu?
 • Chcete se zaregistrovat?
 • objednávka služby může být provedena až po registraci uživatele
 • neregistrovaný uživatel nahlásí CZSP údaje nezbytné k registraci – jméno, příjmení, adresu, datum narození, trvalé bydliště a kontakt na sebe
 • pracovník zaznamená požadavek uživatele a pokusí se zajistit Přepis
 • vyžaduje-li uživatel sepsání smlouvy o poskytování služby, CZSP mu povinně vyhoví.

Metoda práce s uživatelem:

 • pracovník CZSP dohodne s uživatelem všechny potřebné záležitosti: datum, čas, místo přepisu, účel a typ zajišťovaného přepisu, dohodne přesný čas a místo srazu, zeptá se, zda uživatel preferuje konkrétního přepisovatele či má další požadavky
 • uživateli bude na základě vzájemné dohody zajištěn jedna z těchto typů simultánního přepisu:
 • simultánní přepis s přepisovatelem na místě
 • on-line simultánní přepis s přepisovatelem prostřednictvím internetu či jiné komunikační architektury (nutná někdy technická asistence)
 • on-line simultánní přepis s automatickým rozpoznávacím softwarem CZSP prostřednictvím internetu a s následnou opravou korektorem (dosud ve vývoji)
 • dalšími doplňkovými službami mohou být:
 • zajištění přepisu technickým asistentem (zajištění specifických technických záležitostí)
 • zapůjčení technických zařízení pro zajištění přepisu
 • fakultativními službami mohou být:
 • zapůjčení technických zařízení pro zajištění přepisu
 • zorganizování akcí na nichž je zajištěn Přepis.
 • jedná-li se o účel, který není možné uhradit z dotace, uvědomí pracovník CZSP zájemce a vysvětlí mu, proč. Dojednává se zájemcem možnosti úhrady z jiných zdrojů, přičemž vyzve zájemce, aby se pokusil s organizátorem akce či institucí dojednat uhrazení služby. Případně následně pracovník CZSP požádá uživatele o kontakt na organizátora akce či instituci a pokusí se s ním dojednat uhrazení služby sám
 • zájemci sociální pracovník CZSP poskytne další služby, jako jsou informace o dalších poskytovatelích sociálních služeb, popřípadě další informační služby základního sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách
 • přepisovatel poskytuje věrný převod mluveného slova do psané podoby pro účely uživatelů
 • přepisovatel dodržuje etický kodex pracovníků ČUN a kodex vypracovaný pro přepisovatele CZSP.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby:

 • uživatel už při objednávce určuje dle svého rozhodnutí zásadní parametry služby
 • před zahájením (nebo i v průběhu) samotného Přepisu se uživatel domlouvá s přepisovatelem na vlastním průběhu služby
 • opakovaným využíváním služby dává uživatel najevo spokojenost se službou
 • uživatelé mohou předkládat vedoucímu CZSP návrhy na zlepšení či úpravy služby
 • CZSP se snaží vyhovět přání uživatelů.

Stížnosti a způsob jejich vyřizování:

 • každý uživatel má právo na podání stížnosti,
 • stížnost se podává v podobě SMS vedoucímu CZSP, v elektronické podobě na stránkách www.eprepis.cz, písemnou stížností poštou vedoucímu CZSP na adresu CZSP ČUN
 • stížnosti vyřizuje ve správní lhůtě vedoucí CZSP, v případě podání stížnosti na vedoucího CZSP prezident ČUN
 • stížnost může být anonymní, musí mít ale zpáteční adresu, kam odpověď zaslat
 • vedení CZSP je povinno stěžovateli zaručit jeho práva.

Ukončení poskytování služby:

 • vzhledem k tomu, že každá osoba s těžkým sluchovým postižením potřebuje využívat služby, se Přepis ihned neukončuje, ale v případě, že uživatel opakovaně nerespektuje napomenutí pracovníky CZSP, je mu na určitou dobu služba pozastavena
 • služba neproběhne, není-li možné uskutečnit některý z typů Přepisu kvůli technickým problémům, jež nešlo předvídat (především služeb zahrnující on-line technologii).

Spoluúčast uživatele na službě:

 • uživatelům jsou sice služby poskytovány bezplatně, ale uživatel má na poskytnutí této služby svůj podíl svou součinností, a to tím, že se v maximální možné míře podílí na vytvoření podmínek pro její vykonání.

tisk

optimalizace PageRank.cz